2024 25 balandžio

Taisyklės

ŠEŠTASIS RESPUBLIKINIS MUZIKUOJANČIŲ ŠEIMŲ FESTIVALIS „GAIDŲ PYNĖ’2022“

NUOSTATAI

I. BEDROSIOS NUOSTATOS                                                                                                             

1. Festivalio „Gaidų pynė’2022“(toliau – Festivalis) nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia Festivalio tikslą ir uždavinius, nustato organizavimo ir dalyvavimo tvarką.

2. Festivalio organizatorius – Šv. Kazimiero ordinas (www.ordinas.lt)

3. Festivalio partneriai Baltų kultūros ir mokslo paramos fondas, Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“, Vilniaus B. Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Kauno J. Naujalio muzikos gimnazija, Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazija, Panevėžio muzikos mokykla, Palangos St.Vainiūno meno mokykla, Biržų V. Jakubėno muzikos mokykla., Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka.

4. Festivalio tikslas:

palaikyti ir skatinti muzikuojančių šeimų meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose visuose Lietuvos regionuose, sudaryti sąlygas jų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skleistis, atgaivinti ir propaguoti Lietuvoje šeimų muzikavimo tradiciją. Ugdyti ir plėtoti šeimos narių muzikinius gebėjimus, kaip kūrybiškumo ir šeimos tradicijų puoselėjimo erdvę.

5. Festivalio uždaviniai:

– sudaryti sąlygas įvairių Lietuvos regionų mėgėjų muzikuojančioms šeimoms dalyvauti meninės saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymo veiklose neribojant dalyvių amžiaus, socialinės ir ekonominės padėties ir profesinių įgūdžių;

teikti muzikuojančioms šeimoms būtiną edukacinę pagalbą, kuri padėtų tobulinti ir plėtoti muzikinius gebėjimus, skatintų šeimos ir vaikų aktyvumą, domėjimąsi, prasmingą dalyvavimą veikloje kaupiant muzikinę patirtį;

– siekti, kad muzikinė veikla taptų šeimos ir vaikų gyvenimo turtinimo, džiuginimo, kūrybos ir prigimtinių galių atsiskleidimo šaltiniu; skatinti ir propaguoti Lietuvoje muzikavimo šeimoje tradicijos atgimimą; stiprinti šeimos išskirtinės vertės asmens ir visuomenės gyvenime, vaikų ir jaunuolių ugdymui suvokimą.

II. FESTIVALIO ORGANIZAVIMAS

6. Festivalis vyks trijose kategorijose:

akademinės muzikos: A1 pogrupis (mėgėjų ansambliai), A2 pogrupis (profesinės krypties ansambliai1)

liaudies muzikos

pramoginės muzikos

7. Vienas ansamblis gali dalyvauti vienoje festivalio kategorijoje.

8. Dalyviai, užpildydami paraišką, gali pasirinkti:

– dalyvauti festivalio konkursinėje programoje (nugalėtojai bus vertinami ir apdovanojami prizais);

– dalyvauti festivalio nekonkursinėje programoje (dalyviai nebus vertinami).

9. Festivalių „Gaidų pynė“ dalyviai, du kartus iš eilės tapę I vietos laureatais, gali dalyvauti tik festivalio „Gaidų pynė’2022“ nekonkursinėje programoje.

10. Festivalio renginiai vyks keliais etapais:

– dalyvių koncertai vyks 2022 m. birželio-lapkričio mėn. Lietuvos regionuose gyvai (Biržuose,Vilniuje, Kaune ir/ar kt.) arba , esant nepalankiai situacijai (epidemiologinei ar kitai), nuotoliniu būdu virtualioje erdvėje;

festivalio „Gaidų pynė’2022“ dalyvių Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla (toliau – Mokykla), kuri planuojama 2022 m. birželio mėnesį Biržuose (esant nepalankiai situacijai (epidemiologinei ar kitai), Mokyklos vieta, laikas ar forna gali keistis). Mokykloje, padedami profesionalių mokytojų – muzikų-pedagogų, ansambliai ir jų mokytojai gaus vertingų patarimų, padėsiančių plėtoti turimus muzikinius įgūdžius. Vasaros mokyklos programoje – atviros pamokos, mokytojų ir dalyvių koncertai, edukaciniai užsiėmimai dalyviams, kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokytojams.

– festivalio baigiamasis koncertas-konkursas vyks Vilniuje, 2022 m. rugsėjo mėn. Vilniaus B. Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje, arba ,esant nepalankiai situacijai (epidemiologinei ar kitai), nuotoliniu būdu virtualioje erdvėje.

Tikslios festivalio renginių datos, vietos ir programos bus paskelbtos atskirai.

III. FESTIVALIO SĄLYGOS

11. Festivalio dalyviai:

11.1. Festivalyje dalyvauja šeimyniniai ansambliai, kuriuos sudaro įvairių kartų ir įvairaus amžiaus atlikėjai, susieti giminystės ryšiais;

11.2. Ansamblio sudėtyje gali būti vienas šeimos bičiulis (taikoma tik festivalio konkursinės programos dalyviams);

11.3. Ansamblio sudėtyje negali būti daugiau kaip vienas muzikas profesionalas2 (taikoma tik festivalio konkursinės programos dalyviams);

11.4. Dalyvių amžius neribojamas;

11.5. Ansambliai gali būti pasiruošę savarankiškai arba padedant mokytojams.

12. Reikalavimai programai:

12.1. Ansamblio instrumentinė-vokalinė sudėtis ir dalyvių skaičius neribojamas, bet pasirodyme turi dalyvauti ne mažiau kaip du atlikėjai (šeimos nariai).

12.2. Ansamblis turi atlikti ne trumpesnę nei 5 min. ir ne ilgesnę nei 8 min. trukmės laisvai pasirinktą programą.

13. Vertinimas:

13.1. Konkursinės programos dalyvių pasirodymus vertins muzikų-profesionalų komisija.

13.2. Komisija sprendžia visus su dalyvių įvertinimu ir apdovanojimu susijusius klausimus (tame tarpe ir prizinių vietų skaičiaus nustatymo bei prizinio fondo paskirstymo). Komisijos sprendimai yra galutiniai ir neapskundžiami.

13.3. Vertinimo kriterijai:

13.3.1. Muzikalumas (intonacija, ritmas)

13.3.2. Meniškumas, originalumas

13.3.4. Ansambliškumas

13.3.5. Sceninis įvaizdis

14. Apdovanojimai:

14.1. Konkursinės programos dalyviai, geriausiai pasirodę atskirose kategorijose ir pogrupiuose, bus apdovanoti piniginiais prizais, diplomais, atminimo dovanėlėmis:

– I vietos laimėtojai – 200 eurų prizais;

– II vietos laimėtojai – 150 eurų prizais;

– III vietos laimėtojai – 100 eurų prizais.

14.2. Festivalyje dalyvaujantiems ansambliams bei jų mokytojams ar vadovams (jei tokie yra) bus įteikiamos dovanėlės ir diplomai, padėkos raštai ir suvenyrai.

IV. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

15. Ketinantys dalyvauti Festivalyje, pateikia užpildytą paraišką (žr. Dalyvio paraiškos formą) ir išsiunčia ją Festivalio organizatoriams:

el. paštu: gaidupyne@ordinas.lt

paštu: Muzikuojančių šeimų festivalis „Gaidų pynė“

Šv. Kazimiero ordinas

Labdarių g. 8, LT-01120, Vilnius

16. Prie paraiškos prašome pridėti:

– aukštos raiškos spalvotą ansamblio nuotrauką (spaudai);

– dalyvio mokesčio (15 eurų) sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją;

17. Paraiškos teikiamos iki 2022-04-30 (esant reikalui, terminas gali būti pratęstas).

18. Dalyvio (šeimyninio ansamblio) mokestis – 15 (penkiolika) eurų.

19. Dalyvio mokestis mokamas iš anksto iki balandžio 30 d.

Rekvizitai:

Gavėjas: Šv. Kazimiero ordinas, įm. kodas 191970724

Gavėjo bankas: AB bankas ,, SEB ‘‘,

Gavėjo sąskaitos numeris: LT18 7044 0600 0481 7861

20. Festivalio dalyvio mokestis negrąžinamas.

21. Patvirtinimas apie ansamblio dalyvavimą festivalyje bus išsiųstas el. paštu.

22. Smulkesnė informacija: Aldona Juodelienėtel. +370 60085155.

23. Informaciją apie Festivalį ir Paraiškos formas taip pat rasite interneto puslapyje: gaidupyne.ordinas.lt

V. FESTIVALIO ORGANIZACINIS KOMITETAS

Šv. Kazimiero ordino D.Magistras Henrikas Armoška-Eismontas, muzikologė Aldona Juodelienė (projekto vadovė), muzikologė Virginija Apanavičienė, choro dirigentas doc. Rolandas Aidukas, kompozitorius ir dirigentas doc. Kazys Daugėla, operos solistė Sofija Jonaitytė, administracijos vadovė Aleksandra Armoškaitė, Gailutė Kaklauskaitė. Kontaktinis asmuo – Aldona Juodelienė, tel. +370 60085155

1 Ansambliai, kurių nariai yra specializuotų muzikinio ugdymo mokyklų moksleiviai / studentai, respublikinių ar tarptautinių konkursų laureatai. Organizacinio komiteto narių siūlymu, gali būti nustatomas kitas (nei nurodytas paraiškoje) akademinės kategorijos dalyvių pogrupis.

2 Profesionalu yra laikomas asmuo, įgijęs aukštąjį arba specialųjį profesinį (iki 1995 m.) muzikinį išsilavinimą ir dalyvaujantis ansamblyje pozicijoje, atitinkančioje įgytą kvalifikaciją.