Taisyklės

III MUZIKUOJANČIŲ ŠEIMŲ FESTIVALIS „GAIDŲ PYNĖ 2018“

NUOSTATAI

I. BEDROSIOS NUOSTATOS

1. Festivalio „Gaidų pynė’2018“(toliau – Festivalis) nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia Festivalio tikslą ir uždavinius, nustato organizavimo ir dalyvavimo tvarką.

2. Festivalio organizatorius – Šv. Kazimiero ordinas (www.ordinas.lt)

3. Festivalio partneriai Baltų kultūros ir mokslo paramos fondas, Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“, Vilniaus B. Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Kauno J. Naujalio muzikos gimnazija, Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazija, Panevėžio muzikos mokykla, Palangos St.Vainiūno meno mokykla.

4. Festivalio tikslas:

stiprinti šeimos narių tarpusavio ryšius, pasitelkiant ir plėtojant muzikinius gebėjimus, kaip kūrybinės saviraiškos, kūrybiškumo ugdymo ir šeimos kultūrinių tradicijų puoselėjimo erdvę.

5. Festivalio uždaviniai:

sudaryti sąlygas įvairių Lietuvos regionų muzikuojančioms šeimoms dalyvauti saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymo šventėje, neribojant dalyvių amžiaus, socialinės ir ekonominės padėties ir profesinių įgūdžių;

siekti, kad muzikinė veikla taptų šeimos ir vaikų gyvenimo turtinimo, džiuginimo, kūrybos ir prigimtinių galių atsiskleidimo šaltiniu;

skatinti šeimos ir vaikų aktyvumą, domėjimąsi, prasmingą bei aktyvų dalyvavimą veikloje kaupiant muzikinę patirtį;

stiprinti šeimos išskirtinės vertės asmens ir visuomenės gyvenime, vaikų ir jaunuolių ugdymui suvokimą.

II. FESTIVALIO ORGANIZAVIMAS

6. Festivalis vyks trijose kategorijose:

akademinės muzikos: A1 pogrupis (mėgėjų ansambliai), A2 pogrupis (profesinės krypties ansambliai1)

liaudies muzikos

pramoginės muzikos

7. Vienas ansamblis gali dalyvauti vienoje festivalio kategorijoje.

8. Festivalis vyks dviem etapais:

– I etapas – dalyvių koncertas-perklausa vyks 2018 m. gegužės mėn. Kaune, Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijoje.

– II etapas – baigiamasis koncertas vyks Vilniuje, 2018 m. rugsėjo mėn. Vilniaus B. Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje.

Tikslios festivalio renginių datos ir vietos bus paskelbtos atskirai.

III. FESTIVALIO SĄLYGOS

9. Festivalio dalyviai:

9.1. Festivalyje dalyvauja šeimyniniai ansambliai, kuriuos sudaro įvairių kartų ir įvairaus amžiaus atlikėjai, susieti giminystės ryšiais;

9.2. Ansamblio sudėtyje gali būti vienas šeimos bičiulis;

9.3. Ansamblio sudėtyje negali būti daugiau kaip vienas muzikas profesionalas2;

9.4. Dalyvių amžius neribojamas;

9.5. Ansambliai gali būti pasiruošę savarankiškai arba padedant mokytojams.

10. Reikalavimai programai:

10.1. Ansamblio instrumentinė-vokalinė sudėtis ir dalyvių skaičius neribojamas, bet pasirodyme turi dalyvauti ne mažiau kaip du atlikėjai.

10.2. Ansamblis turi atlikti ne trumpesnę nei 5 min. ir ne ilgesnę nei 8 min. trukmės laisvai pasirinktą programą.

10.3. Rekomenduojama, kad programoje būtų bent vienas lietuvių autorių (ar liaudies) kūrinys.

11. Vertinimas:

11.1. Dalyvių pasirodymus vertins komisija, kurios narius kviečia Organizacinis komitetas.

11.2. Komisijos sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.

11.3. Vertinimo kriterijai:

11.3.1. Muzikalumas (intonacija, ritmas)

11.3.2. Meniškumas, originalumas

11.3.4. Ansambliškumas

11.3.5. Sceninis įvaizdis

12. Apdovanojimai:

12.1. Atskirose kategorijose ir pogrupiuose geriausiai pasirodę ansambliai bus apdovanoti diplomais, atminimo dovanėlėmis, koncertiniu pasirodymu vienoje žymiausių Lietuvos scenų.

12.2. Festivalyje dalyvaujantiems ansambliams bei jų mokytojams ar vadovams (jei tokie yra) bus įteikiamos dovanėlės ir diplomai, padėkos raštai ir suvenyrai.

12.3. Festivalio pabaigoje numatomos festivalio dalyvių koncertinės kelionės į Lietuvos mokyklas ir globos namus. Tai leis dalyviams pasidalinti muzikavimo šeimoje džiaugsmu su kitais, pajusti savo veiklos reikšmingumą ir prasmę ne tik savo šeimos rate.

IV. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

13. Ketinantys dalyvauti Festivalyje, pateikia užpildytą paraišką (žr. prisegtą Dalyvio paraiškos formą) ir išsiunčia ją Festivalio organizatoriams:

el. paštu: gaidupyne@ordinas.lt

paštu: Muzikuojančių šeimų festivalis „Gaidų pynė“

Šv. Kazimiero ordinas

Labdarių g. 8, LT-01120, Vilnius

14. Prie paraiškos prašome pridėti:

– aukštos raiškos spalvotą ansamblio nuotrauką (spaudai);

– dalyvio mokesčio (10 eurų) sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją;

15. Paraiškos teikiamos iki 2018-04-20.

16. Dalyvio (šeimyninio ansamblio) mokestis – 10 eurų.

17. Dalyvio mokestis mokamas iš anksto iki balandžio 20 d.

Rekvizitai:

Gavėjas: Šv. Kazimiero ordinas, įm. kodas 191970724

Gavėjo bankas: AB bankas ,, SEB ‘‘,

Gavėjo sąskaitos numeris: LT18 7044 0600 0481 7861

18. Festivalio dalyvio mokestis negrąžinamas.

19. Smulkesnė informacija: Aldona Juodelienėtel. +370 60085155.

20. Informaciją apie Festivalį ir Paraiškos formas taip pat rasite interneto puslapyje: gaidupyne.ordinas.lt

V. FESTIVALIO ORGANIZACINIS KOMITETAS

Šv. Kazimiero ordino D.Magistras Henrikas Armoška-Eismontas, muzikologė Aldona Juodelienė (projekto vadovė), muzikologė Virginija Apanavičienė, muzikologė, mokytoja ekspertė Gražina Dainauskienė, kompozitorius Kazys Daugėla, operos solistė Sofija Jonaitytė, choro dirigentas Rolandas Aidukas, administracijos vadovė Aleksandra A. Venskaitienė, Gailutė Kaklauskaitė.

Kontaktinis asmuo – Aldona Juodelienė, tel. +370 60085155

1 Ansambliai, kurių nariai yra specializuotų muzikinio ugdymo mokyklų moksleiviai / studentai, respublikinių ar tarptautinių konkursų laureatai. Perklausų komisijos narių siūlymu, gali būti nustatomas kitas (nei nurodytas paraiškoje) akademinės kategorijos dalyvių pogrupis.

2 Profesionalu yra laikomas asmuo, įgijęs aukštąjį arba specialųjį profesinį (iki 1995 m.) muzikinį išsilavinimą.